top of page

Integritetspolicy

 

Information till kunder om Oblivio Health:s behandling av personuppgifter 

 

Oblivio Health värnar om att skydda din personliga integritet 

Oblivio Health värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med denna personuppgiftspolicy och gällande lagstiftning. Oblivio Health uppmanar dig därför att läsa igenom denna personuppgiftspolicy noggrant.  

Om du har några ytterligare frågor kring hanteringen av dina personuppgifter efter att ha läst igenom denna personuppgiftspolicy är du välkommen att höra av dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna längst ned på denna sida.  

 

Vem är personuppgiftsansvarig? 

Oblivio Health, org. nr xxxxxx-xxxx, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Oblivio Health benämns fortsättningsvis som ”Oblivio Health”, ”vi” eller ”oss”.   

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, exempelvis när du använder vår hemsida eller skapar ett personligt eller gemensamt konto i vår applikation ”Fysioscope.se” (”Tjänsten”) samt vid din efterföljande användning av Tjänsten.  

De personuppgifter vi behandlar när du registrerar dig för ett kostnadsfritt medlemskap i Tjänsten är exempelvis: 

 • för- och efternamn, 

 • födelsedatum, 

 • e-postadress, 

 • användarnamn, 

 • Lösenord 

 • köp- och betalningsinformation, 

 • bild,  

 

När du använder vår hemsida eller Tjänsten lagrar vi även information om hur du använder hemsidan eller Tjänsten, dvs. ditt användarbeteende. De personuppgifter som vi behandlar och som är relaterade till din användning av vår hemsida och Tjänsten är exempelvis: 

 • information om din enhet såsom operativsystem, webbläsarversion och IP-adress, 

 • in- och utloggningar till och från Tjänsten, 

 • antal besök på hemsidan eller i Tjänsten; 

 • inställningar, 

 • beteendegenererade data såsom chattmeddelanden till andra användare i Tjänsten, och 

 • cookies 

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Det är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig som kund att 
du lämnar dina personuppgifter till oss.

Nedan anges i tabellform för vilka ändamål Oblivio Health behandlar dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder Oblivio Health har för behandling av dina personuppgifter. 

Ändamål med Oblivio Health:s  

personuppgiftsbehandling 

Rättslig grund  

Förhandla och fullgöra avtal med dig, genom att t.ex. leverera Tjänsten 

 

Avtalsenlig förpliktelse  

 

Dokumentera, administrera och följa upp historik kring avtalsrelationen  

 

Avtalsenlig förpliktelse  

 

Tillhandahålla kundservice, t.ex. besvara kundserviceärenden 

Avtalsenlig förpliktelse och berättigat intresse 

Informera dig om uppdateringar av Tjänsten och våra policys 

Avtalsenlig förpliktelse och berättigat intresse 

Hantera och uppdatera din personliga profil i Tjänsten 

Avtalsenlig förpliktelse och berättigat intresse 

Administration av betaltransaktioner 

 

Avtalsenlig förpliktelse  

 

Planera, organisera och vidareutveckla verksamheten och Tjänsten 

Berättigat intresse 

Marknadsföring av Tjänsten  

Berättigat intresse 

Analysera marknadsaktiviteter 

Berättigat intresse 

Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten 

Berättigat intresse 

Dokumentera verksamheten, exempelvis goodwill, säkerhet m.m. 

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 

Dokumentera administration av försäkringsärenden 

Berättigat intresse och rättslig förpliktelse 

Systemadministration 

Berättigat intresse 

Fullgöra bokföringsskyldighet 

enligt lag samt andra krav enligt lag 

Rättslig förpliktelse 

Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 

Berättigat intresse 

 

Med vilka delar Oblivio Health dina personuppgifter? 

Oblivio Health kan lämna ut dina personuppgifter till våra konsulter, underleverantörer och samarbetspartners enligt vad som anges i tabellen nedan. När dessa behandlar personuppgifter i egenskap av vårt underbiträde så säkerställer vi genom avtal att de inte får behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att tillhandahålla oss den tjänst som de tillhandahåller.  

Kategori av mottagare 

Personuppgifter 

Inhyrda konsulter för utveckling av våra tjänster 

Samtliga personuppgifter som lagras i Oblivio Healths databas 

  

Var behandlar vi dina personuppgifter? 

Oblivio Health strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och samtliga Oblivio Health:s egna IT-system är belägna inom EU/EES.   

 

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter? 

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som avtalsförhållandet består och som längst i sju år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid. 

 

Vad har du för rättigheter? 

Tillgång 

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna och information om bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån personuppgifterna kommer. 

I vissa fall kan vi dock vägra att lämna ut viss information, t.ex. på grund av bestämmelser i annan lagstiftning, om ett utlämnande skulle medföra nackdelar för andra eller om du gör ogrundade eller orimliga begäranden (t.ex. om du begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid). 

 

Rättelse 

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. 

 

Radering 

Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål ska radera dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter i enlighet med din begäran, t.ex. om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”) och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre. 

Rätten till radering är dock inte absolut. Under vissa förutsättningar har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter, t.ex. för att uppfylla en rättslig förpliktelse och i samband med rättsliga anspråk. 

 

Begränsning av behandling 

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under den tid som vi kontrollerar dina personuppgifters korrekthet efter att du påtalat att de inte skulle vara korrekta eller i väntan på bedömning av om våra berättigade skäl för behandling väger tyngre än dina berättigade skäl efter att du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”). 

Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovan får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, i samband med rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. 

 

Dataportabilitet 

Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (eller direkt från oss till sådan annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt). Denna rätt gäller om vår behandling av dina personuppgifter sker automatiserat och den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke eller för att fullgöra avtal mellan dig och oss.  

 

Göra invändningar 

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med s.k. intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen, inbegripet profilering som sker med stöd av sådan rättslig grund. Efter sådan invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker i samband med rättsliga anspråk. 

Du har även alltid rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Om du gör sådan invändning får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål. 

 

Hur du utnyttjar dina rättigheter och mer information 

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på något av de sätt som framgår nedan under rubriken ”Hör av dig om du har frågor”. 

Vi har ovan angivit vad vi anser är de viktigaste aspekterna av dina rättigheter, men det är svårt att på ett samtidigt fullständigt och lättillgängligt sätt återge alla aspekter av dina rättigheter och vad de innebär. Om du vill läsa mer om dina rättigheter så finns ytterligare information på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats, https://www.imy.se/. Du har även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter. 

Hör av dig om du har frågor 

Om du har frågor eller synpunkter på Oblivio Health:s behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till Oblivio Health via e-post på info@obliviohealth.com 

 
bottom of page